SGKVN

Sách Bài giải SINH HỌC 12 | NXB Sách Bài Giải

Sách Bài giải SINH HỌC 12 - NXB Sách Bài Giải . Xem nội dung bài học và tải xuống miễn phí pdf bộ sách Bài giải SINH HỌC 12 - Sách Bài Giải

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

bai-1-gen-ma-di-truyen-va-qua-trinh-nhan-doi-adn-3384

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-2-phien-ma-va-dich-ma-3385

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-3-dieu-hoa-hoat-dong-gen-3386

Bài 3. Điều hòa hoạt động gen

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-4-dot-bien-gen-3387

Bài 4. Đột biến gen

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-5-nhiem-sac-the-va-dot-bien-cau-truc-nhiem-sac-the-3388

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-6-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-3389

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-7-thuc-hanh-quan-sat-cac-dang-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-tren-tieu-ban-co-dinh-va-tren-tieu-ban-tam-thoi-3390

Bài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

bai-8-quy-luat-menden-quy-luat-phan-li-3391

Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-9-quy-luat-menden-quy-luat-phan-li-doc-lap-3392

Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-10-tuong-tac-gen-va-tac-dong-da-hieu-cua-gen-3393

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-11-lien-ket-gen-va-hoan-vi-gen-3394

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-12-di-truyen-lien-ket-voi-gioi-tinh-va-di-truyen-ngoai-nhan-3395

Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-13-anh-huong-cua-moi-truong-len-su-bieu-hien-cua-gen-3396

Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-14-thuc-hanh-lai-giong-3397

Bài 14. Thực hành: Lai giống

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-15-bai-tap-chuong-1-va-chuong-2-3398

Bài 15. Bài tập chương 1 và chương 2

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

bai-16-cau-truc-di-truyen-cua-quan-the-3399

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-17-cau-truc-di-truyen-cua-quan-the-tiep-theo-3400

Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

bai-18-chon-giong-vat-nuoi-va-cay-trong-dua-tren-nguon-bien-di-to-hop-3401

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-19-tao-giong-bang-phuong-phap-gay-dot-bien-va-cong-nghe-te-bao-3402

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-20-tao-giong-nho-cong-nghe-gen-3403

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

bai-21-di-truyen-y-hoc-3404

Bài 21: Di truyền y học

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-22-bao-ve-von-gen-cua-loai-nguoi-va-mot-so-van-de-xa-hoi-cua-di-truyen-hoc-3405

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-23-on-tap-phan-di-truyen-hoc-3406

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA - CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

bai-24-cac-bang-chung-tien-hoa-3411

Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-25-hoc-thuyet-lamac-va-hoc-thuyet-dacuyn-3412

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-26-hoc-thuyet-tien-hoa-tong-hop-hien-dai-3413

Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-27-qua-trinh-hinh-thanh-quan-the-thich-nghi-3419

Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-28-loai-3420

Bài 28. Loài

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-29-qua-trinh-hinh-thanh-loai-3421

Bài 29. Quá trình hình thành loài

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-30-qua-trinh-hinh-thanh-loai-tiep-theo-3422

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-31-tien-hoa-lon-3423

Bài 31. Tiến hóa lớn

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA - CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

bai-32-nguon-goc-su-song-3425

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-33-su-phat-trien-cua-sinh-gioi-qua-cac-dai-dia-chat-3427

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-34-su-phat-sinh-loai-nguoi-3430

Bài 34. Sự phát sinh loài người

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

bai-35-moi-truong-song-va-cac-nhan-to-sinh-thai-3432

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-36-quan-the-sinh-vat-va-moi-quan-he-giua-cac-ca-the-trong-quan-the-3434

Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-37-cac-dac-trung-co-ban-cua-quan-the-sinh-vat-3435

Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-38-cac-dac-trung-co-ban-cua-quan-the-sinh-vat-tiep-theo-3436

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-39-bien-dong-so-luong-ca-the-cua-quan-the-sinh-vat-3437

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

bai-40-quan-xa-sinh-vat-va-mot-so-dac-trung-co-ban-cua-quan-xa-3438

Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-41-dien-the-sinh-thai-3439

Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

bai-42-he-sinh-thai-3440

Bài 42. Hệ sinh thái

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-43-trao-doi-vat-chat-trong-he-sinh-thai-3441

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-44-chu-trinh-sinh-dia-hoa-va-sinh-quyen-3458

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-45-dong-nang-luong-trong-he-sinh-thai-va-hieu-suat-sinh-thai-3459

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-46-thuc-hanh-quan-li-va-su-dung-ben-vung-tai-nguyen-thien-nhien-3460

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-47-on-tap-phan-tien-hoa-va-sinh-thai-hoc-3461

Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

bai-47-on-tap-phan-tien-hoa-va-sinh-thai-hoc-3462

Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học.

Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12.

Sách giáo khoa liên quan

Ngữ Văn 12 - Tập Một

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Ngữ Văn 12 - Tập Hai

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Ngữ Văn 12 (Nâng Cao) - Tập Một

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Công Nghệ 12

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Địa Lý 12

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Địa Lý 12 Nâng Cao

Địa lý 12 - Nâng cao

Ngữ Văn 12 (Nâng Cao) - Tập Hai

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 12

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Lịch Sử 12

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Lịch Sử 12 (Nâng Cao)

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Tin Học 12

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Sinh Học 12

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Gợi ý cho bạn

hoa-hoc-1169

Hoá Học

Hoá Học 11

mi-thuat-6-125

Mĩ Thuật 6

Sách Cánh Diều Lớp 6

tieng-anh-1-explore-our-world-10

Tiếng Anh 1 (Explore Our World)

Sách Lớp 1 Cánh Diều

my-thuat-thiet-ke-san-khau-dien-anh-1179

Mỹ Thuật Thiết Kế Sân Khấu Điện Ảnh

Mỹ Thuật Thiết Kế Sân Khấu Điện Ảnh 11

sach-bai-tap-tieng-anh-1-740

SÁCH BÀI TẬP Tiếng Anh 1

Môn học lớp 1 - NXB Cánh Diều

Nhà xuất bản

canh-dieu-1

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

chan-troi-sang-tao-2

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-3

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

giao-duc-viet-nam-5

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

sach-bai-giai-6

Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập

sach-bai-tap-7

Sách Bài Tập

Sách bài tập tất cả các khối lớp

Chủ đề

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.